Omzetten van plaat test versus CBR, M1, Ev1, Ev2

Berekening
%
Samendrukbaarheid coëfficiënt (CBR) in %
MPa
Vervormingsmoduli in MPa
MPa
Vervormingsmoduli in MPa
MN/m2
Plaattest

Belangrijk commentaar

Allerhande methoden worden gebruikt in verschillende landen om de draagkracht van een grond te kwantificeren. Theorieën en stelling, opgesteld in andere delen van de wereld, gebruiken de plaatselijke meetmethode en eenheid in systeem waarden.

Texion tracht de eenheden om te zetten, wetende dat dit theoretisch eigenlijk niet mogelijk is, want de bekomen waarden zijn resultaten van verschillende proefmethoden. Daarom is het noodzakelijk deze rekenmodule met de grootste voorzichtigheid te gebruiken.

Texion verwelkomt commentaren en formules om de bestaande versie te verbeteren.

Meetmethoden en toestellen

Plaattest (M1) in MN/m2

De proef wordt uitgevoerd door de ondergrond te belasten met een stijve, cirkelvormige plaat van 200 cm2 or 750 cm2, naargelang de korrelverdeling van de ondergrond. De belasting wordt trapsgewijs aangebracht, waarbij een hogere belasting slechts wordt toegepast als de verticale vervormingssnelheid van het massief, gemeten door 3 ten opzichte van het middelpunt van de plaat symmetrisch opgestelde meetklokken, onder een vastgestelde grens blijft. De kromme, druk versus vervorming, maakt het mogelijk de samendrukking coëfficiënt te berekenen. Typische waarden voor een eerste proefbelasting (M1) voor een wegconstructie zijn:

Fundering: 110 MN/m2

Onderfundering: 35 MN/m2

Baanbed: 17 MN/m2

Eerste laag ophoging: 11 MN/m2

Zate van ophoging: x MN/m2

CBR in %

De California Bearing Ratio (CBR) is een penetratietest voor de evaluatie van de mechanische sterkte van grond. De methode werd ontwikkeld door het California Department of Transportation. De test wordt uitgevoerd door de druk die nodig is om een conus met standaard afmetingen in een bodemmonster te drukken. De gemeten druk wordt dan gedeeld door de druk nodig voor een gelijke indringing in een standaard steenslag materiaal (vermenigvuldigd met 100 om het resultaat in een percentage uit te drukken). Hoe meer weerstandbiedend de grond, hoe hoger de CBR waarde. Een CBR van 3 komt overeen met bewerkte landbouwgrond, een CBR van 5 komt overeen met turf of vochtige klei, terwijl vochtig zand een CBR van 10 kan hebben.

Ev1 and Ev2 in MPa

Dit zijn de vervormingsmoduli van de grond, gemeten met een Light Drop-Weight toestel (LDW). De Licht Drop Weight Tester (LDWT), ook wel bekend als Light Weight Deflectometer (LWD) of draagbare Falling Weight Deflectometer (PFWD), wordt veel gebruikt vanwege makkelijk te hanteren en onmiddellijk uitleesbare resultaten.

Ev1 en Ev2 zijn, beiden, vervormingsmoduli van de grond en geven informatie over de plastische eigenschappen ervan. Hun quotient is een maat voor de verdichtingsgraad.