Inschatting omgevingsschade veroorzaakt door Polyacrylamides

Waterloop
g3
Humuszuren in de waterloop in gr/m3
g3
Zwevende stof in de waterloop in gr/m3
m
Diepte impact zone in m
m
Breedte impact zone in m
m/s
Stroomsnelheid in de waterloop in m/s
sec
Ontwateringstijd
Geotextiele tubes
m3
Volume geotextiele tube per m in m3
%
Droge stof gehalte in mengsel dat verpompt wordt in %
%
Droge stof gehalte na ontwatering in %
ppm
Besluit

Geotextiele tubes

Geotextielen met hoge treksterkte en bijzondere filtereigenschappen worden geconfectioneerd tot buisvorm. Deze geotextiele tubes worden gevuld met (eventueel vervuild) slib afkomstig van zuiveringsstation, industriële processen of baggerwerken. De filteropeningen in het geotextiel worden gekozen zodat het water kan uitspoelen, terwijl de fracties van het slib worden tegengehouden.

Ontwatering

Het water kan (gravitair) vrij draineren uit de geotextiele tubes, met als resultaat dat het droge stofgehalte (DS) van het slib binnenin de geotextiele tube toeneemt. Dit ontwateringsproces resulteert in een volume reductie. Het in de geotextiele tube vrijgekomen volume, laat toe om opnieuw een vulcyclus uit te voeren. Dit proces wordt een herhaald tot er bijna geen vrije ruimte overblijft.

Consolidatie

In vele gevallen is de kwaliteit van het water zodanig dat het vrij geloosd kan worden en terugstromen naar de waterloop. Het nog overblijvende water in de geotextiele tube zal verder verdampen. Het gebruik van geotexiele tubes is een kosten efficiënte manier om slib te ontwateren tot zijn kleinste volume. Het ontwaterde slib kan herbruikt worden of afgevoerd voor behandeling indien het vervuild is.

Invloed van het gebruik van Polyacrylamides op de omgeving

Texion gaf een opdracht aan Vito (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) om een risico analyse te maken van het gebruik van polyacrylamide flocculanten op het ecosysteem. Om een snelle ontwatering van slib te bekomen, is het meestal noodzakelijk deze polyacrylamides toe te voegen tijdens het verpompen. De studie werd gemaakt voor 3 types polyacrylamide flocculanten: DREWFLOC 470 (6% cationisch polymeer), DREWFLOC 413 and PRAESTOL 610 BC (beiden 10% cationisch polymeer) van producent Ashland. Het resultaat van de studie kan uitsluitend toegepast worden op deze drie typische flocculanten. De rekenmodule van de Texion Applet maakt het mogelijk snel een inschatting te maken van het milieuisco bij het gebruik van deze flocullanten in (1) een open systeem waarbij het uittredende water terugstroomt naar de waterloop en (2) te bepalen wanneer het noodzakelijk is een gesloten systeem te bouwen voor de opvang van het uit de geotextiele tubes uittredende water.

Humus zuren in waterlopen

Humuszuur is een zuur dat zich in humus ontwikkelt doordat er daar onvoldoende luchttoevoer is voor het volledig afbreken van organische moleculen. Strikt genomen gaat het daarbij niet om een enkel zuur, maar om een klasse van kleine organische zuurmoleculen, die via zwakke bindingen samenhangen in grotere structuren. Humuszuren zijn ook aanwezig in water, gaande van beekjes, rivieren, stromen tot oceanen. Het Vito rapport verschaft informatie over de gemiddelde concentratie van humuszuren in de verschillende waters.

Gronddeeltjes als zwevende stof in oppervlakte water

Zevende stofdeeltjes zijn belangrijk als vervuiler en micro organismen hechten zich meestal aan hun oppervlakte. Hoe kleiner de deeltjes, hoe relatief groter hun oppervlakte. Bij gegeven gewicht aan deeltjes zal een groter oppervlak beschikbaar zijn voor vasthechting, vergeleken met de situatie waarbij de deeltjes groot zijn. Kleine deeltjes (fijn slib) dragen dus een grotere hoeveelheid vervuilers dan grote deeltjes (zandfracties). Het Vito rapport verschaft informatie over de gemiddelde hoeveelheid deeltjes en hun afmetingen in de verschillende waters.

Invloed zone, diepte en breedte

De invloed zone heeft niet noodzakelijk de geometrie (natte doorsnede) van de waterloop.

Ontwateringstijd

Het tijdsinterval tussen het begin van het pompen van het slib in de geotextiele tubes en het tijdstip waarop de voorziene volume reductie wordt bereikt, overeen komend met het hoogste DS (droge stof) gehalte in het ontwaterde slib.

Droge stof na ontwatering

Het objectief van ontwatering is een zo hoog mogelijk gehalte droge stof te bereiken in het slib dat in de geotubes blijft en dit binnen een zo kort mogelijke tijd. Typische waarden zijn 25% voor organisch slib, 75% voor zandachtig matriaal.